JAPON – Estampes et aquarelles des 19e et 20e siècles

Lot 92.B
跳转至
Estimation :
100 - 200 EUR
JAPON – Estampes et aquarelles des 19e et 20e siècles

25件19世纪和20世纪的日本版画和水彩画作品。这批作品:92-3_10,92-3_11和92-3_12是纸质的,其他的是皱纹纸。

高分辨率照片

法国房地产--拍卖后几天在巴黎(rue Drouot)里昂或马赛交付拍品--23%的费用是净额,即不包括运输和海关费用。

100 - 200欧元 - 105 - 210瑞郎

我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录