ROCCA Michèle

Lot 166
跳转至
Estimation :
3000 - 4000 EUR
ROCCA Michèle
"南方" 布面油画 60 x 80 cm 已签名。 免费运送到法国。 "南方" 布面油画 60 x 80 cm 已签名。 为法国大都市提供的交通费用。 这批货物是并将从以下国家发出。卢森堡。 该艺术家在第21版 "Dictionnaire des Artistes Cotés du XVe siècle à nos jours" - Guid'Arts 2022中被提及。 该艺术家的网站。 rocca-michele.dictionnairedesartistescotes.com 该拍品位于并将从以下国家发出:卢森堡。 该艺术家被列入第21版Guidarts 2022,即从15世纪到今天的额定艺术家名录中。 艺术家网站 : rocca-michele.dictionnairedesartistescotes.com
我的竞拍
拍卖信息
拍卖条款
返回拍品目录